Swiss Munition Thun

Swiss Munition Thun
37.3103
6x47SM Swiss Match 6,8g/105 grs PTBT (20)
6x47SM Swiss Match 6,8g/105 grs PTBT (20)
13g, HPBT
37.3104
Swiss P Kugelpatrone .308Win Subsonic Final 200gr
Swiss P Kugelpatrone .308Win Subsonic Final 200gr
13g, JPP
37.3120
RUAG Cartouche 9mmLuger, Sintox Target FMJ 124
RUAG Cartouche 9mmLuger, Sintox Target FMJ 124
37.3122
RUAG FFW-Patrone 7.65mmPara, FMJ 92gr
RUAG FFW-Patrone 7.65mmPara, FMJ 92gr