North American Arms

North American Arms
16.8690
NAA Magazin zu Guardian, Kal. .32ACP
NAA Magazin zu Guardian, Kal. .32ACP
16.8690.2
NAA Magazin zu Guardian, Kal. .32ACP  10-Schuss
NAA Magazin zu Guardian, Kal. .32ACP 10-Schuss
(nur für VM-Geschosse)
16.8691
NAA Magazin zu Guardian, Kal. .380ACP
NAA Magazin zu Guardian, Kal. .380ACP
16.8691.2
NAA Magazin zu Guardian, Kal. .380ACP  10-Schuss
NAA Magazin zu Guardian, Kal. .380ACP 10-Schuss
(nur für VM-Geschosse)
20.8013
NAA Revolver "The Earl", 4", cal .22 Magnum
NAA Revolver "The Earl", 4", cal .22 Magnum
20.8014
NAA Revolver "The Earl", 4", .22LR/M conversion
NAA Revolver "The Earl", 4", .22LR/M conversion
Conversion Kit mit Wechseltrommel
20.8020
NAA Revolver 1.125", cal .22 Short
NAA Revolver 1.125", cal .22 Short
20.8040
NAA Revolver 1.125", cal .22 lr
NAA Revolver 1.125", cal .22 lr
20.8045
NAA Revolver 1.625", cal .22lr
NAA Revolver 1.625", cal .22lr
20.8055
NAA Revolver 1.125", cal .22 Magnum
NAA Revolver 1.125", cal .22 Magnum
20.8060
NAA Revolver 1.625", cal .22 Magnum
NAA Revolver 1.625", cal .22 Magnum
20.8085
NAA Revolver PUG 1", cal .22 Magnum
NAA Revolver PUG 1", cal .22 Magnum
White Dot Sights
20.8086
NAA Revolver PUG 1", cal .22 Magnum
NAA Revolver PUG 1", cal .22 Magnum
Tritium Sights
20.8088
NAA Revolver 1.125"ported, .22LR/M Conversion
NAA Revolver 1.125"ported, .22LR/M Conversion
Kompensator, mit Wechseltrommel .22lr
20.8088.5
NAA Revolver "Wasp" 1.625", .22LR/M Conversion
NAA Revolver "Wasp" 1.625", .22LR/M Conversion
mit Wechseltrommel .22lr
20.8103
NAA Revolver "Black Widow", 2" cal .22lr
NAA Revolver "Black Widow", 2" cal .22lr
feste Visierung
20.8104
NAA Revolver "Black Widow", 2", cal .22 Magnum
NAA Revolver "Black Widow", 2", cal .22 Magnum
feste Visierung
20.8104.5
NAA Revolver ''Black Widow'', 2", cal .22 Magnum
NAA Revolver ''Black Widow'', 2", cal .22 Magnum
w/ PVD Coating
20.8106
NAA Revolver "Black Widow", 2", .22LR/M Conversion
NAA Revolver "Black Widow", 2", .22LR/M Conversion
feste Visierung, mit Wechseltrommel .22lr
20.8108
NAA Revolver "Mini-Master", 4", cal .22lr
NAA Revolver "Mini-Master", 4", cal .22lr
feste Visierung
20.8109
NAA Revolver "Mini-Master", 4", .22LR/M Conversion
NAA Revolver "Mini-Master", 4", .22LR/M Conversion
mit Wechseltrommel .22lr, feste Visierung
20.8114
NAA Revolver "Mini-Master", 4", .22LR/M Conversion
NAA Revolver "Mini-Master", 4", .22LR/M Conversion
Adjustable Sight
20.8118
NAA Revolver "Black Widow", 2", .22LR/M Conversion
NAA Revolver "Black Widow", 2", .22LR/M Conversion
Adjustable Sight
20.8120
Holster-Grip, High Impact Polymer, LR Frames
Holster-Grip, High Impact Polymer, LR Frames
20.8121
Holster-Grip, High Impact Polymer, Magnum Frames
Holster-Grip, High Impact Polymer, Magnum Frames
20.8122
Holster-Grip, High Impact Polymer, Sidewinder
Holster-Grip, High Impact Polymer, Sidewinder
20.8124
NAA Pistole Guardian, Kal. .25NAA
NAA Pistole Guardian, Kal. .25NAA
6.35mm NAA (nicht 6.35mm Browning) KEINE MUNITION!
20.8130
NAA Revolver "Sidewinder", 1.5", cal .22 Magnum
NAA Revolver "Sidewinder", 1.5", cal .22 Magnum
Schwenktrommel, feste Visierung
20.8131
NAA Revolver "Sidewinder", 1.5" .22LR/M Conversion
NAA Revolver "Sidewinder", 1.5" .22LR/M Conversion
Schwenktrommel, Wechseltrommel .22lr
20.8136
NAA Revolver "Sidewinder", 2.5", .22LR/M Convers.
NAA Revolver "Sidewinder", 2.5", .22LR/M Convers.
Schwenktrommel, Wechseltrommel .22lr