Bürsten, Filze + Patches

42.1380.22
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .22 (60Stück)
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .22 (60Stück)
.22/.222/.223/.224/5.5mm/5.56mm/5.6mm/.228
42.1380.26
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .260 (60Stk)
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .260 (60Stk)
6mm/6.35mm/6.5mm/.243/.25/.257/.260/.264
42.1380.28
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .280 (60Stk)
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .280 (60Stk)
6.8mm/7mm/.270/.280/.284
42.1380.30
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .308 (60Stk)
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .308 (60Stk)
7.5mm/7.62mm/.30/.300/.308
42.1380.32
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .32 (60Stück)
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .32 (60Stück)
7.64mm/7.65mm/.32/7.92mm/8mm/.325/.327
42.1380.38
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .38 (60Stück)
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .38 (60Stück)
8.5mm/.338Lap/9mm/.357/9.3mm/.375/.38
42.1380.40
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .40 (60Stück)
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .40 (60Stück)
.40/.404/.405/10.3mm/.408/.41/.416
42.1380.45
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .45 (60Stück)
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .45 (60Stück)
.43/.44/.45/.458./.460/.475/.480
42.1381.17
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .17 (300Stk)
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .17 (300Stk)
.17/4mmM20
42.1381.22
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .22 (300Stk)
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .22 (300Stk)
.22/.222/.223/.224/5.5mm/5.56mm/5.6mm/.228
42.1381.26
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .260 (300Stk)
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .260 (300Stk)
6mm/6.35mm/6.5mm/.243/.25/.257/.260/.264
42.1381.28
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .280 (300Stk)
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .280 (300Stk)
6.8mm/7mm/.270/.280/.284
42.1381.30
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .308 (300Stk)
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .308 (300Stk)
7.5mm/7.62mm/.30/.300/.308
42.1381.32
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .32 (300Stk)
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .32 (300Stk)
7.64mm/7.65mm/.32/7.92mm/8mm/.325/.327
42.1381.38
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .38 (300Stk)
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .38 (300Stk)
8.5mm/.338Lap/9mm/.357/9.3mm/.375/.38
42.1381.40
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .40 (300Stk)
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .40 (300Stk)
.40/.404/.405/10.3mm/.408/.41/.416
42.1381.45
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .45 (150Stk)
Ballistol Filzreiniger Spezial, Kal. .45 (150Stk)
.43/.44/.45/.458./.460/.475/.480
42.1383.12
Ballistol Flinten-Filzreiniger Spezial, Kal. 12Ga
Ballistol Flinten-Filzreiniger Spezial, Kal. 12Ga
(30 Stück)
42.1383.16
Ballistol Flinten-Filzreiniger Spezial, Kal. 16Ga
Ballistol Flinten-Filzreiniger Spezial, Kal. 16Ga
(30 Stück)
42.1383.20
Ballistol Flinten-Filzreiniger Spezial, Kal. 20Ga
Ballistol Flinten-Filzreiniger Spezial, Kal. 20Ga
(30 Stück)
42.1384.12
Ballistol Flinten-Filzreiniger Spezial, Kal. 12Ga
Ballistol Flinten-Filzreiniger Spezial, Kal. 12Ga
(90 Stück)
42.1384.16
Ballistol Flinten-Filzreiniger Spezial, Kal. 16Ga
Ballistol Flinten-Filzreiniger Spezial, Kal. 16Ga
(90 Stück)
42.1384.20
Ballistol Flinten-Filzreiniger Spezial, Kal. 20Ga
Ballistol Flinten-Filzreiniger Spezial, Kal. 20Ga
(90 Stück)
42.1387.38
Ballistol Trommelreiniger Klassik, Kal. .38 (60St)
Ballistol Trommelreiniger Klassik, Kal. .38 (60St)
42.1387.45
Ballistol Trommelreiniger Klassik, Kal. .45 (60St)
Ballistol Trommelreiniger Klassik, Kal. .45 (60St)
42.1388.38
Ballistol Trommelreiniger Spezial, Kal. .38 (60St)
Ballistol Trommelreiniger Spezial, Kal. .38 (60St)
42.1388.45
Ballistol Trommelreiniger Spezial, Kal. .45 (60St)
Ballistol Trommelreiniger Spezial, Kal. .45 (60St)
42.1390.21
Ballistol Mikrofaser-Patch rund 21mm, (150Stk)
Ballistol Mikrofaser-Patch rund 21mm, (150Stk)
Kaliber kleiner als: 7mm/.280
42.1390.35
Ballistol Mikrofaser-Patch rund 35mm, (150Stk)
Ballistol Mikrofaser-Patch rund 35mm, (150Stk)
Kaliber grösser als: 7.65mm/.320
42.1391.21
Ballistol Mikrofaser-Patch rund 21mm, (500Stk)
Ballistol Mikrofaser-Patch rund 21mm, (500Stk)
Kaliber kleiner als: 7mm/.280