Geschosse

40.4245
Lapua Geschosse 6.5mm, FMJ BT 144gr B343
Lapua Geschosse 6.5mm, FMJ BT 144gr B343
6.71mm/.264
40.4246
Lapua Geschosse 6.5mm, FMJ BT 144gr B343
Lapua Geschosse 6.5mm, FMJ BT 144gr B343
6.71mm/.264
40.4255
Lapua Geschosse 6.5mm, Mega SP 155gr E471
Lapua Geschosse 6.5mm, Mega SP 155gr E471
6.71mm/.264
40.4295
Lapua Geschosse 7mm, Scenar-L OTM 150gr GB553
Lapua Geschosse 7mm, Scenar-L OTM 150gr GB553
7.21mm/.284
40.4296
Lapua Geschosse 7mm, Scenar-L OTM 150gr GB553
Lapua Geschosse 7mm, Scenar-L OTM 150gr GB553
7.21mm/.284
40.4300
Lapua Geschosse 7mm, Naturalis 155gr N564
Lapua Geschosse 7mm, Naturalis 155gr N564
7.21mm/.284, (bleifrei)
40.4305
Lapua Geschosse 7mm, Scenar-L OTM 180gr GB554
Lapua Geschosse 7mm, Scenar-L OTM 180gr GB554
7.21mm/.284
40.4306
Lapua Geschosse 7mm, Scenar-L OTM 180gr GB554
Lapua Geschosse 7mm, Scenar-L OTM 180gr GB554
7.21mm/.284
40.4345
Lapua Geschosse .30, Cutting Edge OT 100gr G477
Lapua Geschosse .30, Cutting Edge OT 100gr G477
7.83mm/.308
40.4346
Lapua Geschosse .30, CuttingEdge OTCE 100gr G477
Lapua Geschosse .30, CuttingEdge OTCE 100gr G477
7.83mm/.308
40.4355
Lapua Geschosse .30, FMJ 123gr S374
Lapua Geschosse .30, FMJ 123gr S374
7.83mm/.308
40.4356
Lapua Geschosse .30, FMJ 123gr S374
Lapua Geschosse .30, FMJ 123gr S374
7.83mm/.308
40.4375
Lapua Geschosse .30, Scenar-L OTM 155gr GB552
Lapua Geschosse .30, Scenar-L OTM 155gr GB552
7.83mm/.308
40.4376
Lapua Geschosse .30, Scenar-L OTM 155gr GB552
Lapua Geschosse .30, Scenar-L OTM 155gr GB552
7.83mm/.308
40.4385
Lapua Geschosse .30, Scenar OTM 167gr GB422
Lapua Geschosse .30, Scenar OTM 167gr GB422
7.83mm/.308
40.4386
Lapua Geschosse .30, Scenar OTM 167gr GB422
Lapua Geschosse .30, Scenar OTM 167gr GB422
7.83mm/.308
40.4395
Lapua Geschosse .30, Scenar-L OTM 175gr GB550
Lapua Geschosse .30, Scenar-L OTM 175gr GB550
7.83mm/.308
40.4396
Lapua Geschosse .30, Scenar-L OTM 175gr GB550
Lapua Geschosse .30, Scenar-L OTM 175gr GB550
7.83mm/.308
40.4405
Lapua Geschosse .30, Scenar OTM 185gr GB432
Lapua Geschosse .30, Scenar OTM 185gr GB432
7.83mm/.308
40.4406
Lapua Geschosse .30, Scenar OTM 185gr GB432
Lapua Geschosse .30, Scenar OTM 185gr GB432
7.83mm/.308
40.4415
Lapua Geschosse .30, Scenar-L OTM 220gr GB551
Lapua Geschosse .30, Scenar-L OTM 220gr GB551
7.83mm/.308
40.4416
Lapua Geschosse .30, Scenar-L OTM 220gr GB551
Lapua Geschosse .30, Scenar-L OTM 220gr GB551
7.83mm/.308
40.4435
Lapua Geschosse .30, Lock Base FMJBT 170gr B476
Lapua Geschosse .30, Lock Base FMJBT 170gr B476
7.83mm/.308
40.4436
Lapua Geschosse .30, Lock Base FMJBT 170gr B476
Lapua Geschosse .30, Lock Base FMJBT 170gr B476
7.83mm/.308
40.4445
Lapua Geschosse .30, FMJ BT 185gr D46
Lapua Geschosse .30, FMJ BT 185gr D46
7.83mm/.308
40.4446
Lapua Geschosse .30, FMJ BT 185gr D46
Lapua Geschosse .30, FMJ BT 185gr D46
7.83mm/.308
40.4455
Lapua Geschosse .30, Subsonic FMJBT 200gr B416
Lapua Geschosse .30, Subsonic FMJBT 200gr B416
7.83mm/.308
40.4465
Lapua Geschosse .30, Mega SP 150gr E469
Lapua Geschosse .30, Mega SP 150gr E469
7.83mm/.308
40.4475
Lapua Geschosse .30, Mega SP 185gr E415
Lapua Geschosse .30, Mega SP 185gr E415
7.83mm/.308
40.4485
Lapua Geschosse .30, Mega SP 200gr E401
Lapua Geschosse .30, Mega SP 200gr E401
7.83mm/.308