Geschosse

40.8308.43
Barnes Geschosse .30, TSX BT 165gr (50Stk)
Barnes Geschosse .30, TSX BT 165gr (50Stk)
.308 TSX
40.8308.44
Barnes Geschosse .30, TSX BT 168gr (50Stk)
Barnes Geschosse .30, TSX BT 168gr (50Stk)
.308 TSX
40.8308.46
Barnes Geschosse .30, TSX BT 180gr (50Stk)
Barnes Geschosse .30, TSX BT 180gr (50Stk)
.308 TSX
40.8308.48
Barnes Geschosse .30, TSX BT 200gr (50Stk)
Barnes Geschosse .30, TSX BT 200gr (50Stk)
.308 (1:10") TSX
40.8308.71
Barnes Geschosse .30, TTSX FB 110gr (50Stk)
Barnes Geschosse .30, TTSX FB 110gr (50Stk)
.308 Tipped TSX
40.8308.73
Barnes Geschosse .30, TTSX BT 130gr (50Stk)
Barnes Geschosse .30, TTSX BT 130gr (50Stk)
.308 Tipped TSX
40.8308.75
Barnes Geschosse .30, TTSX BT 150gr (50Stk)
Barnes Geschosse .30, TTSX BT 150gr (50Stk)
.308 Tipped TSX
40.8308.77
Barnes Geschosse .30, TTSX BT 165gr (50Stk)
Barnes Geschosse .30, TTSX BT 165gr (50Stk)
.308 Tipped TSX
40.8308.78
Barnes Geschosse .30, TTSX BT 168gr (50Stk)
Barnes Geschosse .30, TTSX BT 168gr (50Stk)
.308 Tipped TSX
40.8308.79
Barnes Geschosse .30, TTSX BT 180gr (50Stk)
Barnes Geschosse .30, TTSX BT 180gr (50Stk)
.308 (1:11") Tipped TSX
40.8308.80
Barnes Geschosse .30, LRX BT 200gr (50Stk)
Barnes Geschosse .30, LRX BT 200gr (50Stk)
.308 (1:10") LRX (Longe-Range X)
40.8308.81
Barnes Geschosse .30, LRX BT 190gr (50Stk)
Barnes Geschosse .30, LRX BT 190gr (50Stk)
.308 LRX (Longe-Range X)
40.8308.92
Barnes Geschosse .30, Match Burners 155gr (100Stk)
Barnes Geschosse .30, Match Burners 155gr (100Stk)
.308 HPBT Match (Bleikern)
40.8308.96
Barnes Geschosse .30, Match Burners 175gr(100Stk)
Barnes Geschosse .30, Match Burners 175gr(100Stk)
.308 HPBT Match (Bleikern)
40.8308.99
Barnes Geschosse .30, FN FB 190gr (50Stk)
Barnes Geschosse .30, FN FB 190gr (50Stk)
.308 [.30-30] Barnes Original
40.8310.08
Barnes Geschosse .310, MPG FB 108gr (50Stk)
Barnes Geschosse .310, MPG FB 108gr (50Stk)
.310 [7.62x39] MPG (Multi-Purpose Green)
40.8310.12
Barnes Geschosse .310, TSX BT 123gr (50Stk)
Barnes Geschosse .310, TSX BT 123gr (50Stk)
.310 [7.62x39] TSX
40.8311.15
Barnes Geschosse .311, TSX FB 150gr (50Stk)
Barnes Geschosse .311, TSX FB 150gr (50Stk)
.311 [.303/7.65mm] TSX
40.8323.06
Barnes Geschosse 8mm, TSX BT 180gr (50Stk)
Barnes Geschosse 8mm, TSX BT 180gr (50Stk)
.323 TSX
40.8323.20
Barnes Geschosse 8mm, TSX BT 200gr (50Stk)
Barnes Geschosse 8mm, TSX BT 200gr (50Stk)
.323 TSX
40.8323.62
Barnes Geschosse 8mm, TTSX BT 160gr (50Stk)
Barnes Geschosse 8mm, TTSX BT 160gr (50Stk)
.323 TTSX (Tipped Triple Shok Boat Tail
40.8338.43
Barnes Geschosse .338, TSX BT 185gr (50Stk)
Barnes Geschosse .338, TSX BT 185gr (50Stk)
.338 TSX
40.8338.45
Barnes Geschosse .338, TSX BT 210gr (50Stk)
Barnes Geschosse .338, TSX BT 210gr (50Stk)
.338 TSX
40.8338.46
Barnes Geschosse .338, TSX BT 225gr (50Stk)
Barnes Geschosse .338, TSX BT 225gr (50Stk)
.338 TSX
40.8338.48
Barnes Geschosse .338, TSX BT 250gr (50Stk)
Barnes Geschosse .338, TSX BT 250gr (50Stk)
.338 TSX
40.8338.50
Barnes Geschosse .338Lapua, TSX BT 285gr (50Stk)
Barnes Geschosse .338Lapua, TSX BT 285gr (50Stk)
.338 TSX
40.8338.73
Barnes Geschosse .338, TTSX FB 160gr (50Stk)
Barnes Geschosse .338, TTSX FB 160gr (50Stk)
.338 Tipped TSX
40.8338.74
Barnes Geschosse .338, TTSX BT 185gr (50Stk)
Barnes Geschosse .338, TTSX BT 185gr (50Stk)
.338 Tipped TSX
40.8338.76
Barnes Geschosse .338, TTSX BT 210gr (50Stk)
Barnes Geschosse .338, TTSX BT 210gr (50Stk)
.338 Tipped TSX
40.8338.79
Barnes Geschosse .338, TTSX BT 225gr (50Stk)
Barnes Geschosse .338, TTSX BT 225gr (50Stk)
.338 Tipped TSX